सौ .विजया पाटिल - अध्यक्षा

सौ.मानसी बापट - मुख्याध्यापिका

शालये सिमती सदय २०१८-१९

नाव पदनाम
सौ .विजया पाटिल अध्यक्षा
सौ.मानसी बापट मुख्याध्यापिका शि .वि .बा .मं.मराठी कार्यवाह
सौ.रमी रानडे सदय
श्री नरेंद्र वाणी सदय
श्री नितिन गर्गे सदय
सौ.शुभांगी वांगीकर मुख्याध्यापिका वि .प्र.शाला.मराठी सदय
सौ.नीता पाटील विभाग प्रमुख बा.मं.मराठी ५ ते ७ सदय
सौ.वशैाली कुलकर्णी विभाग प्रमुख शिशु विहार मराठी सदय
सौ.साी भालेराव सदय
सौ.शलैजा पाटील शिक्षक प्रतिनिधि
सौ.शुभदा मोहोळे शिक्षकेतर प्रतिनिधि

िशक वंदृ

शिक्षकांचे नाव पद
सौ .मानसी उहास बापट मुख्याध्यापिका
सौ .मिनषा उमेश इनामदार संगीत शिक्षिका
सौ. वाती िदलीप गडाख चित्रकला शिक्षिका
म. योती वसंत रनपारखी उपिशिका
सौ. रिमा विलास गांगुड उपिशिका
सौ. सपना रमणलाल कासार उपिशिका
सौ. ितभा परशराम िकरकाडे उपिशिका
सौ .शलैजा िजभाऊ पाटील खेळ िशिका
म. गायी वसंत िनकम उपिशिका
सौ. मिनषा संजय जोशी उपिशिका
सौ .वशैाली वसंत चंाे उपिशिका
सौ .वषृाली राघव घोलप उपिशिका
ीम.मिनषा ानेर जाधव उपिशिका
सौ.वाती िवणू पवार उपिशिका
सौ वाती िवजय देवरे उपिशिका
सौ पुनम िशवराम इंगळे उपिशिका
सौ. िमनल अिभजीत भावसार संगणक िशिका
सौ. भायी िशवाजी पाटोळे उपिशिका
कु .िनिशता रिवं कु लकण संगणक िशिका
सौ.मनीषा गामणे उपिशिका
सौ.साधना अकलाडे उपिशिका
ी.िकरण बागुल उपिशिका

शिक्षकेतर कर्मचारी

शिक्षकेतर कर्मचारी पद
सौ. शुभदा सतीश मोहोळे िलिपक
ी. खंडेराव सखाराम िनकम िशपाई
सौ.संगीता रमण ठोके आया
ीम. चंकला रमेश जमधडे आया
सौ. आशा िदनकर गडाख आया
ी. ानेर हरी घरटे िशपाई
सौ. िशतल िवल वाघ आया
ी गौरव तेहरे िशपाई
सौ .अणा उफाळे िशपाई